home | Pianofabrikanten in Nederland


Pianofabrikanten in Nederland
-R-

Deze lijst staat open voor commentaar, toevoegingen, verbeteringen, foto's, data, enz.
© Copyright all rights reserved

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z

Merken Logo Info Adressen
       
RADIUS M. J.  

 Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1890

'Piano- u. Orgel-handlung' (x1890)

 

305, Keizersgracht (x1890), Amsterdam
RAHR Henry Jacques

(1809 - 1864)

 

"PIANO-FABRIEK VAN ERARD TE PARIJS. Depot bij H. RAHR, te Utrecht. Hetzelve is voorzien van STAARTSTUKKEN, Opstaande en Vierkante PIANO'S, door hemzelven in Parijs uitgezocht. Ook zal de verdere keuze voor dit depot met de meeste zorg geschieden. Bij zijn verblijf te Parijs heeft hij zich in de Fabriek met het zamenstel van het Mechanieke van deze Instrumenten bekend gemaakt, zoodal alle gebreken onder zijn toezigt kunnen hersteld worden. Buitendien heeft hij ook een Magazijn van PIANO'S van PLEYEL & COMP., van SOUFLETO en van andere vermaarde Fabrieken. Allen tegen vaste Pryzen. Oude PIANO'S worden in Ruil aangenomen." Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 02/12/1850, p. 2

Affiche Muziekwinkel Rahr (ca. 1850)

"MAGAZIJN VAN PIANO'S EN HARMONIUM'S van H. RAHR te Utrecht.
Groot assortiment van Piano’s uit de fabriek van Erard. Ruime keuze van Piano’s uit de fabrieken van PLEIJEL, Blanchet Fils, Soufleto, Bernhardt, VOGELSANGS, Sternberg en anderen. Ruime keuze van harmonium’s en Serafijnorgels uit de fabrieken van Merklin & Schutze en van Rodophe. Alles tegen vaste prijzen. Oude Piano's worden in ruil genomen. Het muzijkmagazijn wordt iedere week van de voornaamste nieuwe werken uit Duitschland en elders voorzien." Caecilia: algemeen muzikaal tijdschrift van Nederland, Volume 12, 1856, p. 98

"PIANO-FABRIEK VAU ERARD TE PARIJS. Depot bij H. RAHR, te Utrecht. Hetzelve is ruim voorzien van STAARTSTUKKEN, OPSTAANDE of VIERKANTE PIANO'S. Allen tegen vaste prijzen zoo als in de Fabriek. Verders zijn in zijn Magazijn alle soorten van opstaande Piano's van PLEYEL & COMP., SOUFLETO, BERNHARDT, HERMAN VYGER [VIJGEN] en anderen. Allen met garantie en voor zeer matig gestelde prijzen. Oude Piano's worden in ruil genomen." Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 28/01/1851, p. 2

 

 

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1850-1915 [sinds 1835 (x1906)(x1912)]

Ook vertegenwoordiger van ERARD rond 1852, zie commentaar op de expositie van Londen, 1851.

1864 - "Eenige Kennisgeving. (20277) Heden ontsliep, na eene langdurige ongesteldheid, in den ouderdom van 56 jaren, mijn zoo zeer geliefde Echtgenoot HENRI JACQUES RAHR, diep betreurd door mij, mijne kinderen en verdere betrekkingen -Utrecht, M. G. RAHR. 22 Julij 1865 Geb. v. BOOM. Wegens buitenlandsche Betrekkingen eerst heden geplaatst De PIANO ek MUZIEKHANDEL zullen op denzelfden voet voortgezet worden." Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 05/09/1864, p. 3

H. RAHR (*1869)

1869 - "Bij Acte, op den 12den Maart 1869 voor den Notaris A. J. van Gruting te Utrecht verleden, is tusschen ons ondergeteekenden Maria Geertruida van Boom, Weduwe van den Heer Henri Jacques Rahr, en Henri Jacques Rahr, wonende te Utrecht, eene Vennootschap aangegaan tot het drijven van Handel in Piano's, Muziek-instrumenten en Gedrukte Muziek, onder de Firma van H. Rahr, welke Vennootschap, gevestigd te Utrecht, is aangegaan voor s' jaren, te rekenen sedert 1 Januarij 1869, en alzoo eindigende ultimo December 1873, met bepaling, dat dezelve daarna onbepaald zal voortduren, doch telkens op 1 Januarij zal kunnen eindigen, mits elkander 6 maanden te voren waarschuwende. Beide Vennooten zullen de teekening der Firma hebben tot verbindtenissen de Vennootschap betreffende, doch niet tot het opnemen of ter leen geven van gelden, terwijl het stellen van borgtogt geheel verboden is. [...] M. G. Rahr, geb. van Boon. H. J. Rahr." Nederlandsche Staatscourant, 16/03/1869, p. 5

Eigenaar : Henry Jacques RAHR (x1912)

'Musikal.-, Piano-, Orgel-, Musikinstr. - u. Musikw.-Handlung' (x1912)

RAHR H[enry Jacques junior] (? - 1929) , zoon en opvolger

RAHR H[enry Jacques] (1890-1962)(x1906), kleinzoon en opvolger

Einde :  1955

Arnhem

'RAHR's H. Dépot' - 'Piano-, Harmonium-, Musikal.- u. Instrumentenhandlung' (1890) in Arnhem

Chef : Ch. BOCAGE (x1890) in Arnhem

Utrecht

'Piano-, Musikal.- u. Instr.-Handlung' (x1890) in Utrecht

'Musikal.-Verlag, auch Musikal.-, Piano-, Orgel-, Musikinstr.- u. Musikwerke-Handlung' (x1906)

 

Bakkerstraat (x1890), Arnhem

F. 341, Achter St. Pieter (x1890), 4, Achter St. Pieter (*1895)(*1903)(*1905)(x1906)(*1907)(*1909)(**1910)(x1912)(*1915), Utrecht

RAPPEL Salomon

(1805 - ?)

 

RAPPEL Salomon & BORGHOLS Henricus

Tafelpiano ca. 1830, Sweelinck Collection, Geelvinck Muziek Musea, Heerde, Nederland

1842 - "Wij ondergeteekende Salomon Rappel, Pianomaker en Stemmer en Verhuurder van Piano's, wonende binnen deze stad, op den Singel bij de Raamsteeg, numero 88, ter eenere en Henricus Borghols Jacobuszoon, Koopmanen Verhuurder van Piano's, wonende binnen deze stad, op de Prinsengracht bij de Vijzelgracht, numero 794 ter andere zijde, verklaren bij deze op heden finaal te hebben ontbonden de compagnieschap tot het maken, koopen en verkoopen, stemmen en verhuren van Piano's en verdere muzijk-instrumenten, onder de firma S. Rappel en H. Borghols Jb zoon, door ons aangegaan bii contract op den tweeden Julij 1800 veertig, voor den Notaris Eduard Baak en getuigen alhier gepasseerd, en te hebben bepaald dat de liquidatie van dezelve firma en wel speciaal het incasseren en in ontvang nemen van alle gelden en goederen, dezelve firma aankomende, alleen en bij uitsluiting door den ondergeteekende Henricus Borghols Jacobuszoon, en onder ziine handteekening, zal kunnen en moeten geschieden. En zijn hiervan opgemaaklen door ons geteekend vijf eensluidende, in Amsterdam den zeventienden Junij 1800 twee en veertig. S. Rappel. H. Borghols, Jb z. In duplo geregistreerd te Amsterdam, den twintigsten Junij achttien honderd twee en veertig, deel drie en dertig, folio vijf en tachtig, recto vak twee, zonder renvooi; ontvangen voor regt twee gulden veertig cent, uitmakende met acht en dertig opcenten, drie gulden een en dertig en een halven cent. De Ontvanger Methorst." Nederlansche Staatscourant, 23/06/1842, p. 6

1851 - "H. SCHULZE. Fabriekant van PIANO'S, te Leeuwarden, heeft de Eer te berigten, dat hij een MAGAZlJN VAN PIANINO'S te Amsterdam heeft gevestigd, ten Huize van den Heer S. RAPPEL, op de Prinsengracht, over het Molenpad, N. 673, aldaar. [...]" Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 23/06/1851, p. 2

 

 

'Pianofortemaker' ca. 1838-54; (**1838)(*1846-47)

RAPPEL S. (**1838)

RAPPEL & BORGHOLZ (1840-1842), zie BORGHOLZ

Vanaf 1851, beheert RAPPEL het dépôt van SCHULZE-piano's te Amsterdam. Zie SCHULZE, te Leeuwarden.

1852 - Rechtzaak tussen : "M. G. E. Cramer, Wed. J. L. Hendries, arrestante en eischeresse, en S. Rappel, gearresteerde en gedaagde." Regtsgeleerd Bijblad behoorende tot de Nederlandsche jaarboeken ..., Volume 3, 1853, p. 58-60


(vervolg)

1854 - "Blijkens Acte, den zevenden April 1800 vier en vijftig ten overstaan van den Edel Achtbaren Heer Regter van het Eerste Kanton, Eerste Arrondissement der provincie Noordholland gepasseerd, behoorlijk geregistreerd, heeft Salomon Rappel, Pianomaker, wonende te Amsterdam op den Kloveniersburgwal bij de Koestraat, aan zijnen Minderjarigen Zoon Antoni Carl Georg Frederich Rappel, ten zijnen huize woonachtig, verleend Handligting tot het uitoefenen van handel in Tabak Snuif en Sigaren." Nederlandsche Staats-Courant, 11/04/1854, p. 6

EXTRA INFO

Genealogische info bij openarch.nl

 

88, Singel bij de Raamsteeg (*1842), 314, Prinsengracht boven de Lauriergracht boven (*1846-47), 673, Prinsengracht, over het Molenpad (*1851), Kloveniersburgwal bij de Koestraat (*1854), Amsterdam
RATTE J.  

HAARLEM - "Bronzen medaille - Zij stemt insgelijks tot eene bronzen medaille voor de Heeren Ratte en Kuypers, te Amsterdam, wegens eenen zeer goeden piano." Rapport der hoofdcommissie der beoordeeling der voorwerpen van nationale Nijverheid, Haarlem, 1825, p. 196

 

 

'Fortepianomaker' ca. 1818-20

RATTÉ & KUYPERS (*1825), kijk ook bij KUYPERS te Amsterdam.

 " [...] drie- en tweesnaars piano-fortes met en zonder Turksch muzijk." Amsterdamsche Courant 2 Mei 1818 (³)

Bronzen medaille Haarlem, 1825

 

304, Achterburgwal bij de Torensteeg (1818)(³)(*1820), Amsterdam
RAUPP Joh. C.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1906-12 [sinds 1893 (x1906) of sinds 1894 (x1912)]; (*1910)

Eindhoven

'Piano-, Orgel-, Musikinstr.- und Musikwerke-Händler' (x1906)(x1912)

Vertegenwoordiger voor het merk E. F. WALKER & Co, Ludwigsburg (x1906)(x1912)

 

.74 A., Stratumsche Dijk (x1906), 72 A., Stratum'sche Dijk (x1912), Eindhoven

's Hertogenbosch (Den Bosch) (*1910)

 

REICHERT Frans Joseph

 "F. I. REICHERT, Orgel- en Piano - Forte Maker, in de Minnebroederstraat No. 266, te Utrecht, heeft het Publiek te berigten, dat hij dagelijks verwachtende is Inlandsche, Engelsche, Fransche en Duitsche pianos, van de beroemdste Meesters, en waarvan enkelde bij hem te zien zijn ; zullende hij dezelve zoo binnen als buiten de stad, voor de civielste prijzen leveren, terwijl hij voor derzelver deugdelijkheid verscheidene jaren instaat. Voorts stemt en repareert hij alle soorten van Orgels, Piano's en Snaar - lnstrumenten, en geeft grondig onderrigt om naar zijne methode in zeer korten tijd de stukken te leeren stemmen, hetwelk met alleen voor de beminnaars der toonen aaogenaam, maar zelfs noodig is, ten einde met het mechanike van het ïnstrument bekend te worden, en zich bij iedere gelegenheid dadelijk zelve te kunnen helpen." Utrechts Volksblad, 12/06/1826, p. 2

"F. J. REICHERT, Muziek-Instrumentmaker van Weenen, wonende te Leeuwarden, heeft de eer te berigten, dat hij repareert en stemt ORGELS, FORTE-PIANO'S, HARPEN enz., op de meest volkomene wijze, kunnende hij hiervan de beste getuigschriften, zoo van hier als van elders, produceren ; dat hij mede grondig onderrigt geeft in het leeren stemmen van Piano's, Harpen en Guitarren, hetwelk, ter verbetering en oefening van het muziekaal gehoor, zoo nuttig als noodzakelijk is, en hetgeen op de door hem uitgevondene manier, in korten tijd, zeer gemakkelijk kan worden geleerd. Hij neemt de vrijheid zich in de gunst van het kunstminnend Publiek aan te bevelen ; adres bij de Wed. Beun, in de Stad Hulst, op de Noordzijde van den Dam." Middelburgsche Courant, 22/11/1827, p. 2

 

'Orgel- en Pianomaker' ca. 1826-29

"De ondergeteekende verwittigt het geëerde Publiek, dat hij met den eersten Mei zal verhuizen, van de lange Gortstraat naar de Heerengracht, Wijk M. No. 32. F. J. REICHERT, Orgel- en Piano-Maker." Middelburgsche Courant, 25/04/1829, p. 2

  
(vervolg)

"De ondergeteekende, zich als ORGEL- en PIANO-MAKER binnen deze Stad gevestigd hebbende, biede zijne diensten als zoodanig het geëerde Publiek aan, en meer bijzonder, in het eerstgenoemde vak, aan alle Kerkeraden of Collegieri yan Kerkelijk Bestuur, tot het maken of repareren van ORGELS; kunnende van zijne bekwaamheid in dat vak de voldoenste getuigschriften produceren. Terwijl hij verder, mee alle gerustheid en bescheidenheid tevens, zich durft beroepen op zijn werk zelve, als zijnde door hem binnen deze Stad reeds eene niet onaanzienlijke reparatie aan het Orgel in de Engelsche Kerk geschied, waarvan ook een vereerend getuigenis schriftelijk aan hem is verleend. Middelburg, den 19 September 1828. F. J. REICHERT." Middelburgsche Courant, 20/09/1828, p. 2

"J. F. REICHERT, Orgel-, Pianomaker en Mechanicus, op de Heerengracht, maakt bekend, dat hij thans ontvangen heeft de noodige ingredienten tot zamenstelling van een LAK, in alle bedenkelijke Kleuren, voor alle soort van Houtwerk, Hoorn, Ivoor enz., bijzonder geschikt voor Heeren Liefhebbers der Draaikunst. Hetzelve wordt met een onbegrijpelijken spoed bewerkt, en laat voor schoonheid en deugdzaamheid niets te wenschen overig. De Heeren Liefhebbers kunnen zich daarvan ten zijnen Huize komen overtuigen, des morgens en 's avonds van 8 tot 9 uren, en zullen dit, zoowel als zijne andere werkzaamheden, met genoegen beschouwen." Middelburgsche Courant, 21/05/1829, p. 2

 

266, Minnebroederstraat (*1826), Utrecht

Leeuwarden (*1827)

Lange Gortstraat (*1829), 32, Heeregracht Wijk M (*1829)(**1829), Middelburg

 

REVALK Floris Mari

(1864 - 1929)(⁷)

 

 

Pianomaker en klokkenmaker ca. 1890; (⁷)

 

Amsterdam
REYNET de la RUE P. H. J.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1906-10

'Musikal.-Handlung' (x1906)

 

35, Utrechtschestraat (x1906), 39, Utrechtschestraat (*1910), Amsterdam
REYNIERS W. J.
| REIJNIERS
 

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1890-1912 [sinds 1882 (x1906)(x1912)]

'Pianohandlung' (x1890)

'Organist, sowie Händler mit Musikalien, Pianos, Orgeln und Musikinstr.' (x1906)

Eigenaar : Anna REIJNIERS (x1912)

'Musiklehrerin, handelt mit Pianos u. Orgeln' (x1912)

 

391, Goirkesstraat (x1890), 607, Goirkestraat (x1906), 41, Goirkestraat (x1912), Tilburg
RIEDER W. P.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1906-12

'Piano- u. Orgel-Handlung' (x1906)

'Pianobauer, sowie Piano- u. Orgel-Händler u. -Stimmer' (x1912)

 

63, Brouwersgracht (x1906)(x1912), Amsterdam
RIJKEN Gebroeders

 

 

Pianino ca. 1870, Gebroeders Rijken

 

 

Rechte piano Gebrs. Rijken & de Lange

 

 

Rechte piano n° 376 van 1893, C. F. Rijken

 

 

Briefhoofd RIJKEN H. F., ca. 1920

 

 

   

Rechte piano ca. 1873, Collectie Museum Rotterdam, Nederland
Rechte piano ca. 1875,
Haags Gemeentemuseum, Den Haag, Nederland
Rechte piano n° 376 van 1893, Private collectie, Nederland

RIJKEN & DE LANGE
op deze site

 

BIOGRAFIE

1864 - "[...] De heer van Ommeren heeft zich van zijne vermoeijende taak zeer verdienstelijk gekweten, terwijl de fraaije en krachtige toon der door hem bespeelde pianino, uit de fabriek van de firma Rijken en de Lange te Rotterdam er veel toe bijbragt om zijn spel te gunstiger te doen uitkomen." Caecilia: algemeen muzikaal tijdschrift van Nederland, Volume 16, 1864, p. 89

1868 - "Verhuisd : van de Korte Pooten naar de Hofstraat, No. 4, Ch. F. Rijken & Co., Fabrique & Magasin de Piano's." Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage, 05/06/1868, p. 1 (delpher.nl)

1868 - "De uitbreiding der residentie gaat hand in hand met de ontwikkeling van fabrieken en tafrieken alhier. Mag zij alreeds trotsch zijn op zeer soliede en gunstig bekende piano-fabrieken en magazijnen, de bestaande zijn op uitnemende wijze vermeerderd met eene van de Gebr. Rijken, uit Rotterdam.
Het lid dier firma, de heer Rijken, werd reeds bij verschillende gelegenheden met het oermetaal begiftigd. Zoo viel hem te Dordrecht in 1858 de zilveren medaille te beurt van wege de Maatschappij van Nijverheid; in 1861 te Haarlem de bronzen van wege de maatschappij van Nijverheid en ook een zilveren te Amsterdam, in 1866 bij gelegenheid der tentoonstelling in het Paleis van Volksvlijt, door de maatschappij van Nijverheid en Kunst. De nieuwe firma — thans Ch. F. Rijken en Comp. — dezer dagen haar Magazijn gevestigd hebbende in de Hofstraat, naast de Gouden Leeuw, heeft dat Magazijn uitgebreid en er eene fabriek aan toegevoegd, die elke aanbeveling overbodig maakt, daar de gunstige reuommée, ten gevolge der behaalde bekrooningeu, een voldoenden waarborg oplevert. Het succes kau niet achterblijven , waar de leiding der zaak aan zulke bekwame handen is toevertrouwd." Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage, 28/06/1868, p. 1 (www.delpher.nl)

1871 - "In de pianofabriek van de HH. gebroeders Rijken en de Lange werd, ondanks de groote concurrentie van het buitenland, met toenemend succes gewerkt." Maatschappij-Belangen, 1871, p. 484

1901 - "Tijdens het onweer van gistermiddag is te Rotterdam de bliksem geslagen in den schoorsteen der pianofabriek van de firma De Rijken & De Lange, in de Lombardstraat aldaar, hetwelk een begin van brand veroorzaakte en verdere schade aanrichtte." Het nieuws van den dag : kleine courant, 27/07/1901, p. 8

1910 - "Jubileum - C. C. Hugelaar. Heden was het 25 jaar geleden, dat de heer C C. Hugelaar in dienst trad als pianomaker bij de firma Gebr. Rijken & De Lange, pianofabrikanten aan de Ged. Binnenrotte 154. De jubilaris heeft zich gedurende vijf-en-twintig jaar door zijn bijzonderen ijver en toewijding de sympathie van den patroon weten te verwerven en ook de achting en genegenheid van het personeel. Het was dan ook niet te verwonderen, dat de dag van heden tot een waren feestdag was gemaakt. De werkplaats was keurig versierd en toen de jubilaris en zijn echtgenoote hedenmorgen per rijtuig van huis waren gehaald, stond in de versierde werkplaats het personeel opgesteld met den oudsten firmant aan 't hoofd. Deze trad naar voren en schilderde in vriendelijke bewoor dingen de verdiensten van den jubilaris dien hij een zeer knap werkman noemde. Spreker overhandigde hem een gouden horloge met inscriptie als bewijs van zijn hoogachting. namens het personeel sprak de meesterknecht, de heer H. Kramer die den jubilaris zes stoelen aanbood als blijk van sympathie. Van verschillende zijden kwamen voorts gelukwenschen in. De Jubilaris maakte nog een rijtoer door de stad en kreeg daarna gelegenheid om thuis dezen dag verder aangenaam door te brengen. Dit is nu al het zevende jubileum van personeel boven de 25 jaar in dienst, dat bij de firma gevierd wordt. Wel een bewijs van de prettige samenwerking tusschen werkgever en werknemer." Rotterdams Nieuwsblad, 13/10/1910, p. 1

'Beknopte beschrijving der hedendaagsche pianino : aangeboden aan allen, die een diploma wenschen te verkrijgen van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst of van de Nederlandsche Toonkunstenaars-Vereeniging', door Gebr. Rijken en De Lange, Rotterdam, 1900, 22 pp.

'Pianobouw', door Rijken en De Lange, Rotterdam, 1940, 24 pp.

INFO EXTRA

 Huidig bedrijf RIJKEN & DE LANGE, de geschiedenis

 

 

'Pianofabrikant' ca. 1852-1951 [sinds 1852 of sinds 1850 (x1906)(x1912)]

En de combinatie van RIJKEN & DE LANGE sinds 1860 :

1860 - "Bij notariële Acte, den 7den Julij 1860 te Rotterdam verleden, is tusschen de ondergeteekenden Wannerus Georgius Adrianus Rijken, Jan Ferdinand Rijken, Christiaan Frederik Rijken, Fabrikanten en stemmers van Piano's en handelaars in Piano's, zoo in commissie als voor eigen rekening, en Samuel de Lange, handelaar en verhuurder van Piano's en Muziekmeester, allen wonende te Rotterdam, aangegaan eene Vennootschap, uitsluitend zich bepalende tot het fabriceren, stemmen, repareren en verhuren van, alsmede den handel in Piano's en Orgues- Seraphines, zoo in commissie als voor eigen rekening, en hetgeen verder tot die vakken in betrekking staat, voor den tijd van vijf en een half jaar, ingegaan 1 Julij 1860 en eindigende 31 December 1865; na verloop van dien tijd wordt zij geacht nog voor vijf jaren te zijn verlengd indien geen der Vennooten van zijn verlangen tot ontbinding der Vennootschap aan de Mede-vennooten heeft kennis gegeven vóór 1 April 1865; deze Vennootschap zal gevestigd zijn te Rotterdam, en worden gedreven onder de Firma Gebroeders Rijken en de Lange, van welke de eerste Vennoot alleen de teekening zal hebben in alle zaken tot de Vennootschap betrekking hebbende; doch verder of anders niet; tot het opnemen van geldenen alle andere handelingen of verbindtenissen, niet direct tot de Vennootschap behoorende, wordt elks particuliere handteekening vereischt. Rotterdam, 13 Julij 1860. W. G. A. Rijken. J. F. Rijken. Ch. F. Rijken. S. de Lange." Nederlandsche Staatscourant, 16/07/1860, p. 10

Christiaan Frederik RIJKEN & COMPAGNIE (*1868) :

Christiaan Frederik RIJKEN was een van de drie oprichters broers van Rijken & De Lange. Hij vertrok naar Den Haag, adres eerst : Korte Poten, later Hofstraat 4. Ca. 1880 verhuisde bedrijf naar Nieuwstraat 26. En in 1926 naar
Noordeinde.

Behalve pianofabrikant was hij betrokken bij pianostemmers examens.

1868 - "Bii Akte op den 16e April 1868 voor den Notaris C. E. M. Plemp, te Rotterdam verleden, is tusschen de ondergeteekenden CHRISTIAAN FREDERIK RIJKEN, Piano-fabrikant wonende te 's Gravenhage en ARIE VAN VEEN Hendrikszoon, Particulier wonende te Rotterdam, aangegaan eene VENNOOTSCHAP, uitsluitend zich bepalende tot het Fabriceren, Stemmen. Repareren en Verhuren van — alsmede den handel in Piano's en Orgues Séraphines, zoo in Commissie als voor eigen rekening eu hetgeen verder tot die vakken in betrekking staat. De Vennootschap is gevestigd te 's Gravenhage en aangegaan voor den tijd van vijf jaar, ingaande den 1 Mei 1868 en zullende eindigen den laatsten April 1873, en wordt geacht nog voor vijf jaar te zijn verlengd, indien geen der Vennooten voor primo Januarij 1873, van zijn verlangen tot ontbinding aan zijn mede-Vennoot schriftelijk heeft kennis gegeven. De firma zal zijn : CH. F. RIJKEN & COMPAGNIE, van welke de beide Vennooten de teekening zullen hebben in alle zaken tot de Vennootschap betrekking hebbende, doch verder of anders niet, wordende tot het opnemen van gelden en alle andere handelingen en verbindtenisseu niet direct tot de Vennootschap behoorende, elks particuliere handteekening vereischt. Ch. F. RIJKEN. (3255) A. VAN VEEN Hzn." Dagblad van Zuidholland en ‘s Gravenhage, 19/04/1868, p. 3

Zie verder hieronder gespecifieerd voor Rotterdam en Den Haag.

RIPPEN & RIJKEN fusionneerde rond 1926 en vestigden zich in Noordeinde 154, Den Haag - zie RIPPEN, hieronder

Rotterdam

RYKEN & DE LANGE Gebr[oeders] (x1890)(x1906)(x1912) in Rotterdam

1890 - Eigenaars Rotterdam : J. F. & J. F. A. RIJKEN (x1890)

'Piano- u. Harmonium-Handlung' (x1890) in Rotterdam

1906 - Eigenaars : J. F. A. & A. L. RIJKEN (x1906)

'Piano-Fabrik u. Handlung mit Pianos, Orgeln, Klavierspielapparaten u. Harfen, Reparatur-Werkstatt' (x1906)

Eigenaars : Anton & W. G. A. RIJKEN (x1912)

'Piano-Fabrik, auch Handlung mit Pianos, Orgeln u. Phonolas' (x1912)

RIJKEN W. G. A. (1878 - 1932)(*1932)

RIPPEN & RIJKEN (1926)(*1951)

----

's Gravenshage (Den Haag)

RIJKEN [Ch. F.] & Co (x1890)(*1895)(x1906)(*1910)(x1912) in 's Gravenhage

'Hoflieferant' - 'Piano- u. Harmonium-Handlung' (x1890) in 's Gravenshage

Eigenaars : RIJKEN & VAN VEEN (x1906)(x1912) te 's Gravenhage (Den Haag)

''Hoflieferant' - 'Piano-Fabrik, auch Piano- u. Orgel-Handlung' (x1906)(x1912)

HAARLEM - "412. Gebr. Rijken en de Lange, te Rotterdam. (2e medaille.)" Algemeene nationale tentoonstelling, Haarlem, 1861, p. 60-61

HAARLEM - "Wie nog niet weet hoe een piano er van binnen uitziet, kan zich van de mechaniek een denkbeeld vormen, door het beschouwen der afzonderlijke deelen, ingezonden door GEBR. RIJKEN en DE LANGE te Rotterdam." De economist, Volume 10, bezoek aan de nijverheids-tentoonstelling te Haarlem, 1861, p. 228

PARIJS - "De beide pianino's van de Gebrs. Rijken & De Lange te Rotterdam zijn hier niet gelukkig geplaatst. Het zaaltje leent zich niet tot muziekuitvoering. Van daar ook waarschijnlijk, dat men deze beide instrumenten hier nooit hoort bespelen, schoon ze toch gansch niet kwaad zijn." Volksvlijt, 1867, p. 226

PARIJS - "732. Gebrs. Rijken & De Lange, te Rotterdam. Zilveren medaille, voor hunne soliede en uitmuntend bewerkte pianino's." Volksvlijt, 1867, p. 52 

PARIJS - "MM. Ryken frères et de Lange fabriquent à Rotterdam des pianos droits dont les sons nous ont paru légèrement acidulés, mais qui, à coup sûr, tiennent bien l'accord. Dans un pays aussi humide que la Hollande, les pianos, plus délicats encore que les hommes, ont souvent à souffrir de l'humidité; or, quand un piano souffre il se désaccorde, comme un homme a la fièvre quand il est malade. Les pianos de Rotterdam sont donc de solides pianos, nés bien constitués pour résister au climat. C'est le principal. Avant tout, ne faut-il pas vivre?" Expo 1867 -  La musique, les musiciens et les instruments de musique chez les différents peuples du monde, Oscar Comettant, 1869, p. 624

"Steinway & SONS - Hofpianofabrikanten - NEW-YORK - HAMBURG - LONDON - VLEUGELS en PIANOS uit deze fabrieken beantwoorden aan de hoogste eischen. In onze magazijnen is steeds een groote voorraad van deze instrumenten aanwezig, waarbij een mahonie PRACHTVLEUGEL in Empirestijl.
Piano Model K ....... Fl. 875.-
Vleugel Model O ........Fl. 1450.-
Gebrs. RIJKEN & DE LANGE - ROTTERDAM, 154 Gedempte Binnenrotte - Speciaal Catalogus op aanvraag - Franco levering." Deutsche Wochenzeitung fur die Niederlande und Belgien, 03/05/1914, p. 2 (HetArchief.be)

Bronzen medaille Haarlem, 1861 | Zilveren medaille Parijs, 1867

 

Posthoornsteeg (1852), 14, Jenkinsstraat (?), Gedempte Binnenrotte (1888), Magazijn : 154, [Gedempte] Binnenrotte (x1890)(*1895)(*1903)(*1905)(*1906)(x1906)(*1907)(*1909)(*1910)(x1912)(*1929), 53, Lombardstraat (x1890)(*1895)(*1901)(*1903)(*1905)(*1907)(*1909)(*1910), Kantoor & Fabriek : 51-53, Lombardstraat (x1906), Kantoor & Fabriek : 51-54, Lombardstraat (x1912), 14, Jongkindstraat (*1941), Rotterdam

Korte Pooten (voor 1868), 4, Hofstraat (*1868), 26, Nieuwstraat (x1890)(*1895)(*1897)(*1903)(*1905)(*1906)(*1907)(*1909)(*1910)(x1912), 27, Begijnenstraat (ca. 1920), 154, Nordeinde (*1929), 's Gravenhage (Den Haag)

RIJNDERS J. P. & Zonen Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1915

'Piano-en Orgelhandel' (*1915)

28, Schoolplein (*1915), Utrecht
 RIJNFRANK Willem Pieter  

"Gehuwd den [...] Willem Pieter Rijnfrank, pianomaker, 29 jaren, en Alida Elsendoorn, wed., winkelierster, 40 jaren." Statistiek van Utrecht, bevattende: naamlijst der geborenen ..., Volume 3, 1853, p. 25

 

'Pianofabrikant' ca. 1853 Utrecht
RIPPEN

 

 

 

 

 

 

 

 

Affiche Rippen ca. 1950-75. (Het geheugen van Nederland)

 


Maestropiano ca. 1937, Gemeentemuseum, Den Haag ?, Nederland
Vleugelpiano ca. 1958, Collectie Muziekinstrumentenmuseum, Brussel, België
Rechtopstaande vleugelpiano ca. 1960, Kolthoorn Collection, Geelvinck Muziek Musea, Heerde, Nederland
Vleugelpiano ca. 1960, Chris Maene Collection, Ruiselede, Belgium

"In Nederland worden piano's gebouwd ! Wij kunnen zelfs zeggen : In Nederland worden voortreffelijke piano's gebouwd ! Want de RIPPEN PIANO, uit de Nederlandsche Pianofabriek Rippen-Den Haag is een klasse-instrument, dat door de buitengewone toonkwaliteiten en afwerking een vooraanstaande plaats inneemt tusschen de eerste buitenlandsche fabrikaten. Wij stellen er een eer in U deze Nederlandsche piano te kunnen aanbieden en zullen Uw belangstelling zeer op prijs stellen. Ook indien het niet Uw bedoeling is direct een instrument aan te schaffen, zullen wij U gaarne inlichten over de speciale eigenschappen en constructie-details en U de RIPPEN PIANO laten zien en hooren. Wij etaleeren momenteel de RIPPEN PIANO in mahoniehout, model M. ZWOLLE — TELEFOON 4893 GANZEVOORT." Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant, 16/08/1941, p. 10

"Uit de Nederlandse rippen-pianofabriek komt een vleugelpiano van licht metaal, speciaal vervaardigd omdat deze tegen elke klimaatsinvloed bestand is." Het Vrije Volk, 18/03/1953, p. 3

"Komt thans onze voorraad NIEUWE PIANO'S en ORGELS eens zien. w.o. de wereldberoemde RIPPEN PIANO's van Europa's grootste pianofabriek PRIJZEN reeds vanaf ƒ 1525. [...] Ganzevoort, Leeuwarden." Friese Koerier, 23/05/1957, p. 10

"De officiële opening van de RIPPEN PIANO-FABRIEK TE EDE heeft 5 november j.l. plaatsgevonden. Zijne Excellentie Prof. Zijlstra opende dit nieuwe gedeelte Dit was nodig om aan de enorme aanvraag te kunnen voldoen. De produktie is hiermede tot 10-12 piano's per dag opgeklommen. De Rippen piano's hebben door afwerking en toon een topklasse bereikt, maar ze zijn goedkoper dan elke andere piano. De vertegenwoordiging van de Rippen piano's berust bij : E. KLUNDER, alléén PARKLAAN 19 TELEFOON 26629 - GRONINGEN." Nieuwsblad van het Noorden, 09/11/1957, p. 3

"Hier de moderne RIPPEN piano, model Classica, waarde ƒ 4.985,-, hoog 106, diep 58 en breed 144 cm., met heldere toon, lichte aanslag, en uitgerust met derde pedaal (studiepedaal) in notehouten uitvoering, is een van de fraaie prijzen van onze puzzelactie, een geschenk van GOLDSCHMEDING's PIANO en ORGELHANDEL BV en RIPPEN Pianofabriek BV." De Telegraaf, 25/11/1978, p. 6

DE KRANTEN

1941 - "RIPPEN Pianofabriek vraagt enkele JONGE WERKKRACHTEN (15 - 20 jaar) voor fijn meubelwerk. Aanm. 9— 5  ½ uur Bilderdijkstr. 41. (rijwielpoort Openb. Leeszaal)." Haagsche Courant, 25/11/1941, p. 10

1951 - "Wegens verplaatsing van de fabriek naar Ede zijn te koop 2 der vroegere panden van de fa. Rippen Pianofabriek te Den Haag. WINKELPANDEN 280 M2. met 3 bovenwoningen, waarvan 2 verhuurd. Piet Heinstraat 42—44 doorlopend naar Elandstraat 17—21. BEDRIJFSPAND 500 M 2. in 3 lagen, met C.V., lift en kracht. Bilderdijkstraat 31—39. Te bevragen Noordeinde 154, Den Haag (pianohandel Rippen & Rijken). Tg-17468." De Telegraaf, 12/09/1951, p. 6

1957 - "— De minister van economische zaken, prof. dr. J. Zijlstra, zal op 5 november te Ede de uitbreiding van de pianofabriek Rippen openen." Gereformeerd Gezinsblad, 31/10/1957, p. 4

1957 - "TOEN IK ER gisteren was, werkte de tuinmaniln de voortuin aan wat extra-bloemetjes. In de fabriek kreeg alles een schoonmaakbeurt en hier en daar een kwastje. Men heeft niet elke dag zoveel belangstelling van Den Haag wat men wel elke dag heeft : belangstelling van bijna elk land ter wereld voor het produkt. Men levert nu twaalf plano's per dag af. Det zal méér worden, maar het blijkt voldoende om Europa's grootste pianofabriek te zijn. Die had ik nooit gezocht in Nederland. Dan eerder in Duitsland of Frankrijk, maar nooit in Nederland. Het is altijd prettig mensen «Is de heer Johan Jacob Rippen te ontmoeten, omdat zij bewijzen dat 't tijdperk van 't "van krantenjongen tot miljonair" nog niet voorbij is, ook niet in Nederland anno 1957.
Nooit gehoord van deze componist? Schaamt u zich niet. Het is een grapje [zie afb. hierboven] van de Nederlandse pianofabriek Rippen, die deze omslag gebruikt voor een boekje over haar bedrijf." De Telegraaf, 03/11/1957, p. 6

1957 - "De grootste pianofabriek van Europa te Ede geopend. Met produktie van 12 piano's per dag staat Rippen aan de top
(Van onze correspondent). Onder grote belangstelling heeft de minister van economische zaken, prof. dr. J. Zijlstra, dinsdagmiddag de nieuwe pianofabriek van de fa. Rippen te Ede geopend. In een geestige improvisatie getuigde de minster van zijn bewondering voor dit aanvankelijk zo kleine bedrijf, dat op het ogenblik met succes concurreert met bekende pianofabrieken in het buitenland. De overheid mag nooit vergeten, zo zei prof. Zijlstra o.a., dat het middelgrote bedrijf het hart is van de nationale Industriële ontwikkeling.
De minister vond dat er in de economie ook muziek zit voor wie er oor voor heeft. HU achtte het een verheugend teken dat de particuliere muziekbeoefening toaneemt hetgeen mede te danken is aan radio, televisie en gramofoon. De burgemeester van Ede, de heer H. M. Oldenhof, bespeelde in zijn toespraak op humoristische wijze het thema : Ede en Rippen zijn harmoniërende begrippen. De heer A. Goldschmeding sprak namens de bond van pianohandelaren, de heer Rippen namens de vertegenwoordigers en de heer Kamphuis namens het personeel. De meeste sprekers boden geschenken aan. De directeur, de heer J. Rippen, dankte vooral het gemeentebestuur van Ede voor de bUna overrompelende medewerking die de fabriek had ondervonden toen zij in 1951 van Den Haag naar Ede kwam. Ter gelegenheid van de opening had de firma een concours uitgeschreven voor jonge pianisten. [...] De nieuwe fabriek beslaat een complex van 7500 m 2 op een terrein van 12000 m2. In 1937 begonnen, beleefde de fabriek na de oorlog een enorme ontwikkeling waarbij sommige jaren een produktieverhoging van 100 pct. te zien gaven. Met een produktie van 12 piano's per dag exclusief vleugels staat Rippen in Europa aan de top. De export naar alle delen van de wereld, tot in Lapland, geschiedt voor wat Europa betreft in eigen wagens die per stuk in twee verdiepingen 44 piano's kunnen bergen." De Tijd, 06/11/1857, p. 6

1960 - "De Rippen Pianofabriek in Ede gaat een filiaal stichten — op vreemde, maar goedkope bodem: die van het vliegveld Shannon aan de westkust van lerland. Er wordt al gebouwd; het nieuwe bedrijf zal dit voorjaar worden geopend.
Daarmee is Rippen de eerste Nederlandse onderneming die gebruik maakt van bijzondere facaliteiten die worden verleend door de lerse regering en de Shannon Pree Airport Development Company. Deze omvatten onder meer : belastingvrijdom voor maar liefst 25 jaar, subsidies voor de bouw van de fabriek en de training van gespecialiseerde arbeiders. De piano's zullen daar worden gefabriceerd door een speciaal opgerichte nieuwe maatschappij : Rippen Limited. De eerste lerse arbeiders die in dienst treden van de fabriek, zullen ter training enige tijd komen werken in Ede. Zij zullen na terugkeer op 'sleutelposten' worden geplaatst naast enkele technici uit Nederland. Aanvankelijk zal het bedrijf werken met vijftig man personeel. Dit getal wordt in de toekomst geleidelijk opgevoerd. Inpakken meneer. Met de Ierse Rippen-piano's hoopt men 'nieuwe markten' aan te boren. Ze zullen zonodig door de lucht kunnen worden vervoerd. Shannon Airport zelf kan ook heel wat afnemers opleveren : dit vliegveld verwerkt per jaar een half miljoen (doorgaande) passagiers. Wellicht zal Rippen voor hen een speciale showroom openen, waar men piano's kan kopen - en zo nodig 'laten inpakken om mee te nemen' ...." Het Vrije Volk, 08/01/1960, p. 5

1960 - "[...]  In de Nederlandse pianofabriek NV Rippen te Ede is men op deze wijze in staat twintig piano's per dag af te leveren.[...]" De Telegraaf, 14/05/1960, p. 2

1961 - "Rippen maakt in Ierland nieuw type piano.  - Rippen Pianofabriek NV te Ede heeft in de laatste jaren een omvangrijk investeringsprogram verwezenlijkt. Nadat in 1957 in Ede een nieuwe fabriek betrokken werd, heeft deze onderneming thans onder de naam Rippen Pianofactory Ltd. aan de Westkust van lerland, in het gebied van de tolvrije luchthaven Shannon, een dochtermaatschappij gevestigd. Het besluit daartoe werd voornamelijk genomen met het oog op de door de lerse regering getroffen maatregelen ter stimulering van de industrie, en de in lerland beschikbare reserve aan arbeidskrachten. Door de schaarste aan arbeiders te Ede en omgeving zou uitbreiding van het bedrijf ter plaatse zeer bezwaarlijk zijn geweest.
De "Frankfurter Allgemeine Zeitung" weet de volgende bijzonderheden over de nieuwe vestiging van Rippen in lerland mede te delen. Voorlopig wordt een bedrijfsruimte van 5000 vierkante meter in gebruik genomen, maar de bedoeling is deze in de eerstvolgende jaren uit te breiden tot 25.000 vierkante meter, terwijl de huidige personeelssterkte van 100 man volgens de plannen zal worden opgevoerd tot 800. In Nederland zijn thans ongeveer 250 man werkzaam, maar uit dit verschil moet niet opgemaakt worden dat de jaarproduktie van het nevenbedrijf na een aantal jaren ongeveer driemaal zo groot zal worden als die van de fabriek te Ede, waar in het afgelopen jaar rond 5.000 piano's gereed kwamen. Een groot deel van het personeel in lerland zal zich namelijk bezighouden met de vervaardiging van onderdelen zoals de mechanieken, toetsen en dergelijke. Voor de produktie dezer onderdelen (het mechaniek bestaat, gelijk bekend, uit tal van deeltjes, zoals onderhamer, hamerlijst, opstoter, boyenhamer. veertje, hefboom etc.) en voor hun samenstelling is een werkwijze gekozen, die niet ver afstaat van de lopende band, en die in de Nederlandse fabriek haar doelmatigheid bewezen heeft. Gedurende de aanlooptijd — ongeveer tot het einde van dit jaar — zullen naar berekening in lerland ongeveer duizend piano's geproduceerd worden, waarna in de eerstvolgende jaren de produktie tot 5.000 stuks zal worden opgevoerd.
In de nieuwe fabriek wordt een type vervaardigd van 7 1/4 oktaaf en een hoogte van 105 cm. welk type de fabrieksleiding als een kombinatie van nieuwe vindingen en verbeteringen omschrijft. Tot de bijzondere kenmerken van deze piano behoort haar lichte gewicht van rond 75 kilo tegen 175 à 180 kilo voor een normaal instrument. Daarmee heeft men voor de vestiging in lerland bijzonder gunstige kondities geschapen, omdat door de vermindering van het gewicht de vrachtkosten dermate worden verlaagd dat de piano's via de luchthaven Shannon lonend naar elders kunnen worden vervoerd. De rolbaan loopt vrijwel door tot het fabrieksemplacement. De vrachtkosten worden bovendien nog gedrukt doordat het toetsenbord kan worden omgeslagen en in de kast ondergebracht, zodat het volume aanmerkelijk geringer wordt. Door de nieuwe konstruktie zijn volgens de bedrijfsleiding de vrachtkosten, zowel bij het vervoer door de lucht als over zee, tot ongeveer de helft teruggebracht.
De besparing aan gewicht is voornamelijk verkregen door gebruikmaking van een aluminiumlegering voor het raam, waaraan de snaren worden bevestigd. Dit weegt nu slechts 30 kilo bij een spanning van de snaren van 15.000 kilo. Ook andere faktoren hebben tot het lichtere gewicht bijgedragen, zoals een nieuw soort mechanieken, die de aanslag van de toets op de snaren overbrengen. Niet slechts de toetsen zijn van kunststoffen geperst, maar deze stoffen zijn ook in ruime mate in de mechanieken verwerkt. Het lagere gewicht betekent echter niet dat het instrument nu ook goedkoper zal zijn dan een piano van normaal gewicht. In het nieuwe type worden hoogwaardige, dure materialen verwerkt, zodat de produktiekosten ongeveer gelijk blijven.
Het nieuwe model zal vooreerst niet op de Europese markt gebracht worden, omdat daarvoor de produktie voorlopig nog te gering is. De bedrijfsleiding overweegt echter dit type ook in de fabriek in Ede in produktie te nemen, waardoor men ook in Europa spoediger met de afzet zou kunnen beginnen. De Nederlandse fabriek plaatste in 1960 rond 20 procent van haar produktie in West-Duitsland, waardoor ze ongeveer vijftien procent van het totale aantal daar verkochte piano's op haar rekening bracht." Leeuwarder Courant, 29/08/1961, p. 13

1967 - "Pianofabriek Rippen breekt met Amerikaanse partner
AMSTERDAM, 14 maart — De Rippen Pianofabriek te Ede is voornemens naar samenwerking, met de Amerikaanse orgelfabrikant - Thomas Organ Company te Sepulveda (Californie) te beëindigen, aldus meldt de Frankfurter Zeitung, welke blad eraan toevoegt, dat de firma Rippen, die bestempeld wordt als de grootste pianofabrikant van Europa, reeds per 1 april de samenwerking heeft stopgezet. Volgens een woordvoerder van het bedrijf zal het een langzame overgang worden teneinde Thomas gelegenheid te geven eigen wegen te zoeken. Zo zal het Amerikaanse bedrijf weldra zelf op de Europese markt actief worden, waartoe zal worden opgericht de maatschappij Thomas Organ Europa, die mogelijk haar zetel zal krijgen in Utrecht.  (zie vervolg )

INFO EXTRA

PianosEsther.be/Rippen

De Rippen Aluminium Grand Piano door Pieter Verhulst

Artikel : Laatste pianofabrikant in de Benelux gaat in Rusland produceren, André Groenewegen, 1992 (oud-ede-zuid.nl)

 

 

'Pianofabrikant' ca. 1912-92 [sinds 1892 (x1912)]

Opvolger van C. MALIEPAARD (x1912)

RIPPEN D. A. (x1912), 'Piano- u. Orgel-Händler, -Reparateur u. -Stimmer'

RIPPEN & RIJKEN fusionneerde rond 1926 en vestigden zich in Noordeinde 154, Den Haag.

"[...] Hij één van de twee zoons van een Haags pianohandelaar. De andere zoon leidt nu de painowinkel. [...]"(*1961)

Merken zoals : BERGER, PETERBORGH, SILBERMANN, ...

RIPPEN Johan Jacob (1910 - 1994)

RIPPEN & RIJKEN (*1951)

TETSCH & RIPPEN (sinds 1992), kijk ook bij TETSCH & MAY, Emmerich, Duitsland

"Fabrikanten lachten om beginneling Europa's grootste piamofabriek in Ede
Je moet zeker bij de pianofabriek zijn?, vroeg ons een oude baas, die bij de uitgang van het station Ede-Wageningen op zn stokje stond te leunen. We hadden hem de weg gevraagd naar de Reehorstlaan, welke summiere aanwijzing hem tot een juiste veronderstelling bracht. De pianofabriek in Ede. Het klinkt ietwat onwennig. De naam van deze Gelderse gemeente roept eerder associaties op met vreemdelingenverkeer en vakanties in de bossen dan met de industrie. En nog wel een industrie, die een niet alledaags produkt als piano's aflevert. Om tenslotte de bevreemding nog groter te maken : de grootste pianofabriek van Europa. Uit de werkplaatsen komen dagelijks zestien piano's — de vleugels niet meegerekend — het magazijn binnenrollen. Een aantal, dat op zichzelf niet veel zegt, maar bewondering afdwingt wanneer men het ingewikkelde produktieproces op de voet volgt, van de houtopslagplaats tot de luxueuze showroom.
In een hoekje van de showroom staat een piano, die zich van alle onderscheidt. De glans is niet zo mooi meer en het houtwerk is zelfs licht beschadigd. Het is de eerste piano, die de heer J. J. Rippen, zoon van een Haagse pianohandelaar, in 1937 zelf maakte. Zelf ontwierp hij het model, zoals hij meende, dat een piano moest zijn. De jonge bouwer wilde radicaal breken met het klassieke kastmodel. Hij ging uit van de meest natuurlijke ligging der snaren, alle zuiver parallel op één kam. Door het lengteverschil der snaren ontstond vanzelf de bekende vorm van de vleugel en de harp, aan welke vorm hij de ombouw aanpaste, waardoor een piano ontstond, die men een vleugel op zijn kant zou kunnen noemen. Rippen zelf gaf zijn instrument de naam Maestro mee.

De Maestro-nieuwe-stijl, eenvoudig van lijn. (*1958)


Voorlopig bleef het een zeer bescheiden maestro. De gerenommeerde pianofabrikanten lachten er een beetje smalend om, maar toonden verder geen belangstelling. Het duurde tot 1939 voordat de heer Rippen in Duitsland twee en in Engeland één fabriek vond, die zijn piano in licentie wilden vervaardigen. De oorlog maakte een einde aan deze relaties.
Zelf begon de heer Rippen te bouwen in een klein pand in Den Haag. In 1940 echter moest hij reeds naar een grotere ruimte uitzien en hoewel tenslotte, wegens materiaalschaarste, het werk stopgezet werd, waren na de bevrijding reeds spoedig vijf panden in gebruik en moest naar een nieuwe vestiging worden uitgezien.
In Ede vond de ondernemende pianobouwer ruimte voor de bouw van een groot complex (2500 m2). dat overigens reeds spoedig te klein bleek en bij de jongste uitbreiding — enige maanden
Vleugel van licht metaal geleden door minister Zylstra geopend — in oppervlakte verdubbeld werd. Nog steeds worden er Maestro's gebouwd, ook nog volgens het ontwerp van twintig jaar geleden. Het assortiment is echter uitgebreid, o.a. met de Sheherezade, een verkleinde vorm van de Maestro-nieuwe-stijl, die strakker en nog eenvoudiger van lijn is dan het eerste model en op een enkele voet rust. Als eerste ter wereld heeft Rippen bovendien een vleugel gebouwd in lichtmetaal-constructie met houten klankbord. De zeer slanke vorm wekt de indruk, dat het instrument kleiner is dan de klassieke vleugel, doch de snaarlengte is even groot. In de fabriek — waarvan de muren en ramen geïsoleerd zijn en de vloerverwarming zomer en winter voor een gelijkmatige temperatuur en vochtigheidsgraad zorgt — worden moderne constructiemethoden toegepast, die sterk gerationaliseerd zijn. Het eerzame handwerk van de Klavierbaumeister vindt men er nauwelijks terug; elke afdeling vervaardigt haar speciale onderdelen, zoals klankbord, frame en kast, die tenslotte geassembleerd en afgewerkt worden. Door toepassing van bijzondere materialen pretendeert de fabriek, dat de piano's tegen alle weersinvloeden bestand zijn; het instrument op de Willem Barendtsz, dat sterk onderhevig is aan klimatologische veranderingen, zou hiervan een der meest sprekende bewijzen zijn. Een feit is, dat er uit Ede piano's geëxporteerd worden, ook naar Zuid-Afrika, Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten en Zuid-Amerika. Voor de export naar Europese landen beschikt de fabriek over speciale wagens, die tot duizend kilometer ten noorden van Stockholm rijden. Er wordt ook naar Duitsland geëxporteerd, vanouds het nd van de pianobouwers. Zo groeide een bescheiden begin via een vermetele opzet tot een moderne fabriek, die in korte tijd naam maakte over de gehele wereld. Het kleine Haagse pand van 1937 is reeds geschiedenis geworden, die verbleekt wanneer men de showroom binnentreedt, waarin een hangend klankbord-plafond een critische toonbeoordeling mogelijk maakt. Regelmatig komen er buitenlandse bezoekers om de verschillende modellen te zien en te horen. Als zij dan de vleugel, de Maestro, de Sheherezade en de meer klassieke modellen bewonderd hebben, komen zij tenslotte voor het prototype van twintig jaar geleden te staan, dat eerst verkocht werd, maar tenslotte door de heer Rippen weer is teruggevonden en thans wellicht zijn grootste trots uitmaakt." De Tijd, 16/08/1958, p. 8

De licht metalen vleugel, een rank instrument (*1958)

  (vervolg)

Rippen had de Europese vertegenwoordiging van Thomas en verkocht met succes Amerikaanse elektronische orgels. Omgekeerd maakte Rippen in zijn fabriek te Shannon in lerland piano's voor de Verenigde Staten, die aldaar onder het merk Thomas verhandeld werden. De nog steeds groeiende omvang van da eigen piano-omzetten en de zich snel uitbreidende markt voor elektronische muziekinstrumenten, in Europa hebben Rippen naar andere wegen doen uitzien. Rippen wil niet alleen zijn investeringen concentreren op de pianofabricage, doch ook als ondernemer zuivere pianobouwer blijven. Eigen vertegenwoordigers zullen naar Amerika gaan om daar Rippen-piano's (gemaakt in Ierland) te verkopen. De beoefening van het pianospel in Amerika neemt, naar werd verzekerd, hand over hand toe, gevolg deels van een zekere televisie-moeheid. Ook in 1966 heeft Rippen zijn positie op de wereldpianomarkt kunnen versterken. Nieuwe afzetgebieden worden ontsloten, en bijzondere successen worden behaald in Engeland en overzeese gebieden, tot op de Japanse markt toe. De verdere ontwikkeling beoordeelt men bij Rippen dan ook met optimisme, vooral nu sinds verleden jaar de capaciteit van de lerse fabriek is verdubbeld. Men maakt daar 3.000 tot 4.000 piano's per jaar. Rippen heeft twintig procent van de omzet in West-Duitsland en tien procent van de totale Europese piano-omzet, die geschat wordt op 50.000 instrumenten per jaar. De Rippen Pianofabriek is een zuivere familievennootschap." De Tijd, 14/03/1967, p. 9

1968 - "EUROPA'S GROOTSTE pianofabriek, de N.V. Rippen Pianofabrieken in Ede, gaat in Hoogeveen een nevenvestiging stichten. Aan de Schoklandstraat heeft het bedrijf van Fictorie N.V. een hal gehuurd met een oppervlakte van 1000 m 2. Dit gebouw diende tot voor kort als opslagruimte voor Thomassen en Drijver Verblifa N.V. De N.V. Rippen is gisteren begonnen met de werving van ongeveer 70 personeelsleden, voorlopig nodig voor de produktie in liet nieuwe montagebedrijf. De N.V. heeft een schrikbarend tekort aan goede, ervaren stemmers. Zoals gemeld heeft de Edese N.V. circa twee maanden geleden een montagebedrijf voor de vervaardiging van pianokasten ondergebracht bü de N.V. Véco (schoolmeubelen) in Hoogeveen. Voor dit bedrijf werden ongeveer 30 personeelsleden aangetrokken. Naast de nieuwe vestiging wordt de toelevering vanuit de Véco gehandhaafd. In het nog recente verleden is er sprake van geweest dat de N.V. Rippen in zijn geheel vanuit Ede zou overkomen naar Hoogeveen. Deze plannen liepen evenwel op niets uit toen bleek dat de oude staf van het bedrijf niet veel voor overplaatsing naar Drenthe voelde. De N.V. Rippen is de tweede belangrijke nieuwe industrie die dit jaar naar Hoogeveen kwam. Zoals gemeld besloot de N.V. Spijkstaal te Spijkenisse vorige maand naar Hoogeveen te gaan." Nieuwsblad van het Noorden, 21/09/1968, p. 7

1969 - "EDE. dinsdag Een korte felle brand bij Rippen's Pianofabriek N.V. in Ede heeft gisteravond de hal voor machinale houtbewerking in de as gelegd. De schade wordt geschat op ƒ 500.000. Door het uitvallen van de bewerkingshal is een aanzienlijke produktie vertraging ontstaan. De oorzaak van de brand is onbekend. Rippen's pianofabriekzou juist over enkele weken een ander gebouw in Ede betrekken, waarvoor alleen de toegangsweg nog moet worden aangelegd. De gemeente Ede zal nn proberen de fabriek spoedig „uit de brand" te helpen." De Telegraaf, 29/04/1969, p. 6

1969 - "Van onze verslaggever HOOGEVEEN. 5 mei — Het Hoogeveense bedrijf van de Pianofabriek Rippen uit Ede zal voor tenminste twee weken worden gesloten. Het 70 man tellende personeel zal in deze weken volledig doorbetaald worden. De sluiting is het gevolg van de brand die vorige week bii het hoofdbedrijf in Ede de frame-afdeling en de houtbewerkingshal verwoestte. Hierdoor is er een stagnatie opgetreden in de toelevering van het bedriif in Hoogeveen. Binnenkort zal echter een nieuwe hal in Ede worden opgezet. De inrichting hiervan vergt evenwel twee weken. Zodra de hal klaar is kan ook in Hoogeveen weer met de produktie worden begonnen." De Tijd, 05/05/1969, p. 19

1970 - "DUITSE CONCURRENTEN VREZEN JAPANNER VAN WEST-EUROPA. Rippen komt met goedkope piano voor beginners Van onze verslaggever HARRY BOUTS
EDE, 14 maart — De Nederlandse pianofabriek Rippen gaat binnenkort een goedkope piano voor beginners op de markt brengen. Het is de „Cameo" die bij het lerse dochterbedrijf van Rippen wordt gemaakt en die 1780 gulden moet kosten. Een zeer concurrerende prijs, vindt zelfs de met goedkope Japanse en Chinese aanbiedingen verwende pianohandel, waar men tegenwoordig onder de 2000 gulden nog maar sporadisch kan slagen. „Toen deze piano eind februari voor het eerst werd getoond op de Jaarbeurs van Frankfort, hadden wij niet verwacht dat het model zó zou inslaan," zegt directeur J. J. Rippen (60) van het Edese bedrijf. „Wij hadden ons niet kunnen voorstellen dat er zoveel orders op zouden volgen."
Vooral de Japanners hebben de Europese markt de laatste jaren actief bewerkt, zo sterk zelfs dat de enorme groei van Rippen er enigszins door is gestagneerd. Merkwaardig genoeg werd de Nederlandse fabrikant in West-Duitsland — het pianoland bij uitstek — voordien met veel ontzag "De Japanner van Europa" genoemd vanwege zijn moderne technische ontwijdingen, zijn „Americaanse" produktiestijl en zijn verkoopmethoden, Duitse fabrikant grote problemen hebben bezorgd. Intussen zijn de produktiekosten in Japan sterk toegenomen „met twintig procent", zegt de heer Rippen) zodat de concurrentiepositie van Rippen weer is versterkt. Vorig jaar werden alle verkooprecords gebroken. De piano's gaan naar alle werelddelen. In Amerika hoopt men het marktaandeel sterk te kunnen opvoeren. Een personeelslid van Rippen in Ede legt de laatste hand aan een piano. Massaproduktie is het sleutelwoord van Rippen." De Tijd, 14/03/1970, p. 11

1970 - "Pianofabriek in Hoogeveen wordt gesloten.
Het bedrijf in Hoogeveen van Rippen pianofabriek n.v. wordt aan het eind van dit jaar gesloten. De produktie in (lerland) gaat door. De sluiting van de fabriek in Hoogeveen is een gevolg van de gestegen kosten. Over de afvloeiing van het personeel, ongeveer vijftig man, is overleg gaande met de vakbonden en het arbeidsbureau." Leeuwarder Courant, 23/11/1960, p. 7

1971 - "Pianofabriek Rippen vraagt surséance aan. - EDE — De pianofabriek Rippen heeft voor zijn vestiging in Ede en de lerse dochteronderneming Rippen Shannon surséance van betaling aangevraagd. De moeilijkheden zouden voornamelijk op financieel terrein liggen en niet voortvloeien uit een gebrek aan orders. De directie voert onder leiding van de heer Rippen momenteel besprekingen met de lerse autoriteiten en „derden" over een reorganisatie van het bedrijf en verstrekking van financiële middelen. Bij het bedrijf in Ede werken 140 mensen, Bij dat in Shannon 260." Leeuwarder Courant, 20/08/1971, p. 23

1991 -"Pianofabriek bijna failliet
EDE — Een van de laatste pianofabrieken in ons land, Rippen Piano's in Ede, is vrijwel failliet. Volgens bewindvoerder mr. J.A.M.P. Keijser uit Nijmegen staat het zo goed als vast dat de rechtbank in Arnhem morgen het faillissement zal uitspreken. Bij Rippen werken ongeveer negentig mensen." Het Vrije Volk, 12/02/1991, p. 3

1991 - "Pianofabriek Rippen in Ede toch gered. NIJMEGEN, zaterdag. De meer dan vijftig jaar oude pianofabriek Rippen in Ede kan de produktie in afgeslankte vorm toch weer hervatten, nadat de fabriek een maand geleden failliet werd verklaard." De Telegraaf, 16/03/1991, p. 7

1992 - "Rippen werkt samen met Russische pianofabriek. (van onze soc.-econ. redactie)  EDE - Rippen in Ede en een Russische pianofabriek in Sint Petersburg hebben een principe-overeenkomst overeenkomst getekend voor de vorming van een gezamenlijke onderneming. Deze zal wereldwijd de verkoop gaan verzorgen van Rippen en die van de Russische partner (Baltika). De produktie in Nederland wordt binnen enkele weken beëindigd. Volgens Rippen is verdere produktie in Nederland niet mogelijk, gezien de grote produktie-aantallen die nodig zijn om concurrerend te werken. Hoge loonkosten spelen hierbij een belangrijke rol. In de toekomst zullen de Rippen-piano's onder technisch toezicht en volgens het concept van Rippen in Rusland wordt gebouwd. Als positieve bijkomstigheid van de produktieverplaatsing naar een land met lage lonen wordt genoemd, dat extra aandacht kan worden besteed aan de kwaliteit. Er zullen twee merken in verschillende prijsklassen worden aangeboden." Nederlands Dagblad, 13/06/1992, p. 17

1994 - "EDE - Deze week is de heer J.J. Rippen op 84-jarige leeftijd overleden. De oud-pianofabrikant was jarenlang voorzitter van de vereniging van verontruste 'synodaal'-gereformeerden 'Schrift en Getuigenis' en zat in het bestuur van de Evangelische Omroep. Tussen 1968 en 1982 was Johan J. Rippen lid van het EO-bestuur, waarvan hij tot 1971 het voorzitterschap bekleedde. In de jaren zeventig was hij betrokken bij het stichten van zogenaamde noodgemeenten, onder meer in zijn woonplaats Ede. Herhaaldelijk waarschuwde hij tegen de vrijzinnige tendenzen in zijn kerk. Zijn ideaal, een vernieuwde reformatorische kerk, bleek niet haalbaar, waarna hij zich samen met zijn vrouw in 1989 aansloot bij de 'vrijgemaakt' Geref. Kerk. Rippen was in 1937 oprichter en lange tijd directeur van Nederlands enige pianofabriek. Door Japan als concurrent en andere marktontwikkelingen kwam het bedrijf in problemen. Het restant van de inmiddels sterk ingekrompen produktie werd in 1992 overgebracht naar een bedrijf in St. Petersburg." Nederlands Dagblad, 13/05/1994, p. 2

FOTO

Koningin Wilhelmina bezoekt de Piet Heinstraat tijdens de Winkelweek van 8-13 mei 1916. In het midden nr. 42, piano- en orgelhandel van D.A. Rippen (Haagse Beeldbank)

 

42, Piet Heinstraat (x1912), 17-19, Elandstraat (x1912), 154, Nordeinde (*1929), 41, Bilderdijkstraat (*1941), 31-39, Bilderdijkstraat (*1951), 's Gravenhage (Den Haag)

Ede

Hoogeveen

ROLAND E. H.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1906-15

'Piano- u. Orgel-Handlung' (x1906)

'Piano- u. Orgel-Händler, -Stimmer u. -Reparateur' (x1912)

 

63, Stadhouderskade (x1906), 71, Stadhouderskade (x1912)(*1915), Amsterdam
ROOS Marinus

(? - 1893)

 

Fabrikant en/of handelaar in piano's  ca. 1848-93;

'Pianomaker en stemmer'  (*1848)

'Pianohandlung' (x1890)

"Die iets te vorderen hebben van- of verschuldigd zijn aan den Heer MARINUS ROOS, Pianofabrikant, gewoond hebbende te Amsterdam Leidschegracht 87, en den 9 September 1893 overleden, worden verzocht daarvan vóór den 1en November e. k. franco opgave of betaling te doen ten Kantore van den Not. J. F. HERBSCHLEB, Overtoom 63, te Nieuwer-Amstel." Het Nieuws van den Dag, 11/10/1893, p. 14

 

87, Leidschegracht (x1890)(*1893), Amsterdam
ROOSDORP V. H.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1890-1912

'Pianohandlung' (x1890)(x1906)

'Piano- u. Orgel-Handlung' (x1912)

 

19, Kleine Houtstraat (x1890), 47, Koninginneweg (x1906)(*1910)(x1912), Haarlem
ROOSEBOOM J. 'Instrumentmaker' ca. 1820 (van muziekinstr.?)  

44, Oude Teertuinen (*1820), Amsterdam

 

ROOTHAAN Albert  

"Pianofabriek : Gebrs. Hoytink, Utrecht. Be ondergeteekenden hebben de eer te berichten, dat zy te Amsterdam een MAGAZIJN VAN PIANINO'S uit hunne Fabriek gevestigd hebben by ALBERT ROOTHAAN, HEERENGRACHT 266, en noodigen belangstellenden tot bezichtiging beleefd uit. GËBRS. HOYTINK Pianafabrikanten te Utrecht." Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 14/05/1882, p. 8

"PIANOHANDEL - ALBERT ROOTHAAN, HEERENGRACHT 266, AMSTERDAM.  Steeds voorhanden een ruime keuze INSTRUMENTEN, die eet ontvangen uit de voor naamste Fabrieken [Adam, Bechstein, Bernhardt, Blüthner, Ecke, Herz, Kaps, Pleyel, De Prouw Aubert, Scheel, Steinway, Uebel  & Leibleiter]. Hoofd-Agentuur van de Hof-Pianofabriek GROTRIAN, HELFFERICH, SCHULZ, Th. STEIWWEG- NACHFOLGER, BRAUNSCHWEIG. De kennismaking met dit uitmuntende Fabrikaat moet ten zeerste aanbevolen worden. — Talrijk zijn de verklaringen der eerste Autoriteiten op Muzikaal gebied, welke hulde brengen aan de voortreffelijkheid en den soliden bouw dezer Instrumenten. - Solide constructie, aangename speelaard en buitengewone vloeiende en krachtige toon, gepaard aan billijken prijs, doen zoowel de Vleugels als Pianino's een eerste plaats innemen in de talrijke rij der hedendaagsche Pianofabrikaten, en werd reeds meermalen het bewijs geleverd, dat Vleugels uit deze Fabriek na een 8 à 10 jaren veelvuldig nogr niets van hunne oorspronkelijke eigenschappen verloren hebben.  SPECIALITEIT VOOR verhuringen IN ALLE PRIJZEN." Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 20/05/1883, p. 8

 

 

Fabrikant en/of handelaar in piano'sca. 1882-83

Een zekere Th. J. ROOTHAAN was in Amsterdam opvolger van ECK & LEFÈBRE rond 1850.

Zie ook ROOTHAAN (°1900) te Parijs. Zie ook HOYTINK te Utrecht.

"MM. PLEYEL & C°., facteurs de PIANO'S à Paris, ayant été informés que des INSTRUMENTS portant leur nom, et Fabriqués en Hollande avaient été frauduleusement offert en vente, comme sortis de leurs ateliers, ont l'honneur d'informer le public que chaque Piano, fabriqué dans leur Manufacture est accompagne d'un Certificat d'origine qui doit être exigé par chaque acheteur et dont MM. L. H. DUWAER, ROOTHAAN FRÈRES, J.H. STEUP & ZWEERS & C°., pourront montrer le modèle." Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 24/11/1856, p. 6  - Kijk bij PLEYEL (°1855).

 

266, Heerengracht (*1882)(*1883), Amsterdam
ROOTHAAN Karel  

'Pianomaker en stemmer' ca. 1875

"Karel Roothaan, Pianomaker en stemmer, te Amstredam, zal wegens ziekte drie weken later komen." Helderse en Nieuwedieper Courant, 17/01/1875, p. 3 (kranten.archiefalkmaar.nl)

Zie ook ROOTHAAN (°1900) te Parijs.

 

Amsterdam
ROSENKRANZ  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1910

 

Groote straat (*1910), Maastricht
ROUMAN L. W.
| ROUMEN
 

'Instrumentmaker' ca. 1820-47; (*1820)

ROUMEN J. A. (*1846-47), 'Muzijkinstrumentmaker en winkelier' (*1846-47)

 

97, Achter de Beurs (*1820), Kalverstraat tusschen de Heiligenweg en Osjessluis (*1836),  4077, Kalverstraat tusschen den Heiligenweg en het Spui (*1846-47), Amsterdam
RÜNEMANN H. P.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1906-12 [sinds 1888 (x1912)]

'Piano-Handlung' (x1906)

'Piano- u. Orgel-Stimmer u. -Reparateur' (x1912)

 

 

Driekoningen Dwarsstraat (x1906)(*1910)23, Soonsbeekstraat (x1912), Arnhem

 

 

RUPPE Chrétien Frédéric

(1765 - ca. 1812)

 

'Facteur d'orgues et pianos' ca. 18?? Leiden
RYNDERE Th. G. & Co 'Pianofabrikant' ca. 1929  

19, Bem. Weerd Os (*1929), Rotterdam

 

 

 

(*1820): 'Algemeen adresboek der stad Amsterdam, of Almanak voor ...: inhoudende eene ...', 1820, p. 220/230/232

(*1825): 'Rapport der hoofdcommissie der beoordeeling der voorwerpen van nationale Nijverheid', Amsterdam, 1825, p. 196

(*1826): 'Utrechts Volksblad', 12/06/1826, p. 2

(*1828): 'Middelburgsche Courant', 20/09/1828, p. 2

(*1829): 'Middelburgsche Courant', 25/04/1829, p. 2

(**1829): 'Middelburgsche Courant', 21/05/1829, p. 2

(*1836): 'Naamregister van alle de heeren kooplieden der stad Amstelredam', 1836, p. 93

(**1838): 'Het leven en bedrijf van Dr. M. Luther', 1838, p. 26

(*1841): 'Biographie universelle des musiciens et bibliographie générale de ...', Volume 7, François-Joseph Fétis, 1841, p. 510

(*1842): 'Nederlansche Staatscourant', 23/06/1842, p. 6

(resources2.kb.nl) (*1846-47): 'Algemeen adres-boek of naamregister van de notabelste inwoners der ...', Volume 5, 1846-47, p. 211/222

(*1848): 'Nieuwe Amsterdamsche Courant. Algemeen Handelsblad', 01/01/1848, p. 1

(*1851): 'Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad', 23/06/1851, p. 2

(resources2.kb.nl) (*1854): 'Nederlandsche Staats-Courant', 11/04/1854, p. 6

(*1861): 'Algemeene nationale tentoonstelling', Haarlem, 1861, p. 60-61

(*1868): 'Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage', 05/06/1868, p. 1 (delpher.nl)

(*1882): 'Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad', 14/05/1882, p. 8

(*1883): 'Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad', 20/05/1883, p. 8

(x1890): 'Weltadressbuch der gesammten Musikinstrumenten-Industrie', 1890, Amsterdam p. 101, Arnheim p. 101, 's Gravenhage p. 102, Haarlem p. 102, Rotterdam p. 103, Tilburg p. 103-104, Utrecht p. 104 (digital.slub-dresden.de)

(*1893): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1893

(**1893): 'Het Nieuws van den Dag', 11/10/1893, p. 14

(*1895): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1895

(*1896): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1896

(*1897): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1897

 

 

(*1901): 'Het nieuws van den dag : kleine courant', 27/07/1901, p. 8

(*1903): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1903

(*1905): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1905

(*1906): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1906

(x1906): 'Weltadressbuch der gesammten Musikinstrumenten-Industrie', 1906, Amsterdam p. 525-527, Arnhem p. 527, Eindhoven p. 528, s' Gravenhage p. 528-529, Haarlem p. 529-530, Nijmegen p. 532,  Rotterdam p. 532-533, Tilburg p. 533, Utrecht p. 533 (digital.sim.spk-berlin.de)

(*1907): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1907

(*1909): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1909

(*1910): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1910

(**1910): 'Rotterdams Nieuwsblad', 13/10/1910, p. 1

(x1912): 'Weltadressbuch der gesammten Musikinstrumenten-Industrie', 1912, Amsterdam p. 674-676, Arnhem p. 676-677, Eindhoven p. 678, 's Gravenhage p. 678-679, Haarlem p. 680, Nijmegen p. 682, Tilburg p. 683-684, Utrecht p. 684 (digital.sim.spk-berlin.de)

(*1915): Geneaknowhow, Dewit, Utrecht 1915, Amsterdam, 1915

(*1929): 'Musique-Adresses Universel', 1929

(*1932): 'Rotterdams jaarboekje', 1932

(*1941): 'Rotterdams Nieuwsblad', 23/12/1941, p. 12

(*1951): 'De Telegraaf', 12/09/1951, p. 6

(*1961): 'De Telegraaf', 11/07/1961, p. 2

(³): 'Een en dertigste jaarboek van het genootschap Amstelodamum', 1934, p. 176-177

(⁷): Genealogische info over REVALK Floris Mari bij Hazadata.nl


 © Copyright all rights reserved